مجله حقوقی

تجدید نظر خواهی از احکام مستند به اقرار و سوگنددر همین خصوص نظریه مشورتی به شماره 7/6334 از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 1386/9/24 صادر گردیده که بدان اشاره می شود.

سوال: با توجه به مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا احکام مستند به اقرار و سوگند قابل تجدید نظرخواهی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً احکام صادره که بر اساس تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی (احکام مستند به اقرار ) که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل تجدید نظر نیست.

ثانیاً احکام صادره از دادگاه بدوی که قابل درخواست تجدیدنظر است در ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده که احکام مستند به سوگند از جمله آن موارد نیست و با توجه به این که مقررات فوق الذکر از جمله قواعد أمری است و با استفاده از ملاک ماده 36 این قانون که مربوط به مرحله فرجام خواهی است حکم مقرر در این ماده را نمی توان به مرحله تجدیدنظر خواهی تسری داد زیرا موجب محرومیت محکوم علیه بدوی از دسترسی به یک مرحله دادرسی می گردد که نص قانونی در این خصوص وجود ندارد بنابر این احکام بدوی هرچند مستند به سوگند صادر شده باشند در صورتی که وفق مقررات ماده 331 قانون یاد شده بالا قابل درخواست تجدیدنظر باشند قابل رسیدگی در مرجع تجدیدنظر خواهند بود.

دسته بندی مطالب