مجله حقوقی

عدم حضور زوجه در دفتر رسمی طلاقحال ممکن است هر یک از زوجین ظرف این مهلت در دفترخانه حاضر نشود.فرض ما در اینجا عدم حضور زوجه در دفترخانه و ظرف مهلت مقرر است.

ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تکلیف اجرای صیغه را در این مورد روشن کرده است.

در خصوص چگونگی اعمال این ماده در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، چند مطلب قابل ذکر است:
اولاً- با توجه به اطلاق ماده 35 این قانون، مقررات ماده شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشأیی است، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده و خواه ناشی از طلاق به درخواست زوج.
به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام کرده اند هردو متقاضی طلاق هستند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
ثانیاً- وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانوداه مصوب سال 1391 در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کندکه برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آندر دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری می شود و پس از ثبت به وسیله دفترخانه ، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاً- در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، از آنجایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین (که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش می شود)، مکلف است تکلیف تمامی حق و حقوق زوجه را نیز مشخص کند.
بنابر این ثبت طلاق در فرض مورد نظر ( عدم حضور زوجه در دفترخانه ) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه توسط زوج به حساب امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن عمل می شود.

دسته بندی مطالب