مجله حقوقی

آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامیدر این جلسه که امروز یکشنبه دوم مهر ماه تشکیل گردید نمایندگان دو مصوبه داشتند.

بر اساس مصوبه اول مقامات سیاسی از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی شدند.

همچنین نمایندگان در این جلسه با تصویب کلیات طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور موافقت کردند.

در این جلسه کمیسیون قضائی و حقوقی نیز در مورد طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری گزارشی را ارائه نمود.

دسته بندی مطالب