مجله حقوقی

رییس قوه قضاییه آیین‏‌نامه اجرایی شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم را ابلاغ کردبر اساس این آیین‌نامه، «حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات.»
این آیین‌نامه وظیفه حفظ صحنه جرم را تا زمانی که مقام قضایی صلاح بداند، بر عهده «ضابطان قضایی» قرار داده است. علاوه بر این، گروه بررسی صحنه جرم شامل پزشک قانونی(در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین‌های بررسی صحنه جرم، وظیفه انجام «اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل یادداشت ‏برداری، تصویربرداری، عکس برداری و تهیه کروکی، جمع آوری، بسته‏ بندی، برچسب و شماره‏ گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت‏ نگاری، قالب‏گیری، چهره‏ نگاری، گرفتن نمونه‏ های زیستی بزه‏ دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه‌های غیرزیستی یافت شده در صحنه» را برعهده دارند.
بر اساس ماده 8 این آیین‌نامه « نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می باشد.»
این آیین‌نامه همچنین وظایف بازپرس، پزشک قانونی و هریک از ماموران بررسی صحنه جرم را نیز به تشریح بیان نموده است.

دسته بندی مطالب