مجله حقوقی

نکاتی در رابطه با سهم الارثدر ارث عده ای به "فرض " ارث میبرند و عده ای به "قرابت" اشخاصی که به فرض ارث میبرند : مادر ،زوج و زوجه اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند :پدر ،دختر و دخترها ،خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی. بغیر از اینها بقیه به قرابت ارث میبرند .

قبل از تقسیم ارث باید وراث فرض بر و وراث قرابت بر را شناخت؛ زیرا ابتدا وراث فرض بر نسبت معین شده خود را از اموال می برند، به عبارتی درصدی از اموال متعلق به آنهاست، بعد از آن هرچه از اموال که باقی ماند میان وارثان قرابت بر تقسیم می شود. در واقع:

 • صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است
 • صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست
  در طبقه اول ارث 6فرض داریم : 1/6، 1/3 ،2/3 ،1/8 ،1/4، 1/2،
  در طبقه اول ارث 1/6 "مادر" و "پدر"متوفی 'به شرط وجود اولاد' 1/6به فرض ارث میبرند و "کلاله امی " اگر تنها باشد 1/6به فرض ارث میبرد .
  در طبقه اول ارث 1/3 "مادر" به شرط نبودن اولاد و إخوه 1/3به فرض ارث میبرد . و "کلاله امی " اگر بیشتر از یک نفر باشد 1/3به فرض میبرد.
  در طبقه اول ارث 2/3 "دوخواهر یا بیشتر" به شرط نبود برادر 2/3به فرض ارث میبرد "دو دختر یا بیشتر" به شرط نبود اولاد ذکور 2/3به فرض ارث میبرند .
  در طبقه اول ارث 1/8 "زوجه" به شرط وجود اولاد 1/8به فرض ارث میبرد.
  در طبقه اول ارث 1/4 "زوج" به شرط بودن اولاد و "زوجه یا زوجات" به شرط نبودن اولاد 1/4به فرض ارث میبرند.
  در طبقه اول ارث 1/2 "زوج" به شرط نبود اولاد 1/2به فرض ارث میبرد.
  اگر متوفی فقط یک "دختر" داشته باشدتمام ترکه را میبرد (1/2به قرابت و 1/2به فرض ) .
  اگر متوفی فقط یک "پسر" داشته باشد پسر تمام ترکه را به 'قرابت' به ارث میبرد .
  اگر متوفی فقط یک "مادر" داشته باشد مادر تمام ترکه را میبرد (2/3به قرابت (رد)و 1/3به فرض ).
  اگر متوفی فقط یک "پدر" داشته باشد تمام ترکه را به 'قرابت' میبرد.
  اولاد ذکور و اناث (باهم) ذکور (پسرها)2سهم اناث (دخترها)ارث میبرد
  فقط اولاد 'ذکور' باشد تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .
  اگر اولاد فقط 'اناث' باشد تمام ترکه را میبرند (1/2به قرابت و 2/3به فرض )
  در صورتی که متوفی یک 'پدر' داشته باشد و اولاد پدر1/6به فرض و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود .
  درصورتی که متوفی یک 'پدر' داشته باشدبا'چند دختر' پدر 1/6به فرض ودختر ها 2/3به تساوی ارث میبرند. اگر متوفی یک 'پدر ' داشته باشد با 'یک دختر' پدر1/6به فرض دختر1/2به فرض.
  در صورتی که متوفی یک 'مادر' داشته باشد و اولاد مادر1/6به فرض و اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند. درصورتی که متوفی یک 'مادر' داشته باشد و 'چند دختر' مادر1/6به فرض و دخترها 2/3به فرض.
  اگر متوفی یک 'مادر ' داشته باشد و 'یک دختر' مادر 1/6به فرض و دختر1/2به فرض.
  درصورتی که متوفی 'ابوین'(پدرو مادر)داشته باشد و اولاد مادر1/6به فرض پدر1/6به فرض و اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .
  درصورتی که متوفی ' ابوین' (پدرو مادر)داشته باشد با 'چند دختر' مادر 1/6به فرض ، پدر 1/6به فرض و دخترها 2/3به تساوی
  درصورتی که متوفی 'ابوین' (پدرو مادر)داشته باشد و 'یک دختر' مادر 1/6به فرض ، پدر1/6به فرض دختر1/2به فرض و بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود مگر اینکه مادر 'حاجب ' داشته باشد.
  طبقه دوم ارث فروض در طبقه دوم ارث 4تا هستند 1/6 1/3 1/2 2/3 1/6 امی -خواهر و برادر 1/3 امی-خواهر و برادر (بیش ازیک نفر )

دسته بندی مطالب