مجله حقوقی

دادرسی رایگان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امدادنمايندگان مجلس با معافيت افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه دادرسي و هزينه هاي شوراي حل اختلاف موافقت کردند.

بر اساس این قانون، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

طرح موضوع استفساريه تفسيري ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني بدين شرح است:

موضوع استفساريه: آيا حکم موضوع تبصره ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني شامل هزينه هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي گردد يا خير؟

بلي. حکم موضوع تبصره ذيل ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني شامل هزينه هاي رسيدگي در شوراي حل اختلاف نيز مي گردد.

در ماده واحده آمده است، متن زير به عنوان تبصره به ماده 505 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 اضافه مي شود.

تبصره- افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي کشور با ارائه کارت مددجوي و تأييديه رسمي مراجع مذبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد.

دسته بندی مطالب